Условия за Ползване

Въведение

Уебсайтът www.zetabody.bg е магазин за електронна търговия, управляван от “ZETA BODY LTD “, със седалище в България, ул. No 8A GHEORGHI URUMOV STREET, ПЕТРИЧ 2850 с регистрационен номер BG206322540 (наричан по-долу “компанията”). , Обхватът на следните условия урежда използването и работата на електронния магазин, принадлежащ на горепосоченото “Дружество” и се намира на адрес www.zetabody.bg. Потребителят, който влиза и използва услугите на уебсайта (наричан по-нататък “потребител”), се умолява да прочете внимателно условията преди да ползва услугите на електронния магазин и в случай на несъгласие да се въздържи от тях. В противен случай навигацията и използването на услугите на уебсайта се счита за мълчаливо и безусловно приемане на следните условия, без изключение.
Тези условия за ползване, използването на www.zetabody.bg и транзакциите през него се уреждат от Българското законодателство. Ако някое от тези условия се счита за невалидно или невалидно, такова отказване или отказ няма да повлияе на валидността на другите условия. “Компанията” може едностранно да променя тези правила и условия, когато счете това за необходимо, без ограничения, и потребителите ще се считат за уведомени и обвързани с промените, след като се появят на уебсайта на “Фирма”. “Компанията” си запазва правото да променя или изтрива материали в Сайта по всяко време по свое усмотрение. Езикът, който ще се използва за изготвяне на договори чрез онлайн магазина, ще бъде Българси език .

Информация и предоставени продукти

“Дружеството” се ангажира с точността, пълнотата и пълнотата на информацията, предоставена в онлайн магазина по отношение на самоличността на “компанията” и сделките, предоставяни чрез онлайн магазина. “Дружеството”, добросъвестно, не носи отговорност за и не е обвързано от електронни данни, въведени с грешка / пропуск в общия опит и има право да ги коригира, когато узнаят за тяхното съществуване.

Описания на продуктите

“Компанията” се опитва да бъде възможно най-точна по отношение на характеристиките на продуктите, които се появяват на www.zetabody.bg. “Компанията” не носи отговорност, ако специалните функции или друго съдържание, свързано с продукти, продавани чрез www.zetabody.bg, са неточни, непълни, не са актуализирани своевременно или по принцип са погрешни, но гарантира най-бързото възможно обновяване. чрез уебсайта си за техните характеристики. “Потребителят” е задължен преди да използва продукта, който е поръчал да бъде информиран за свойствата и начините за неговото използване, както и за специалните предупреждения по отношение на всякакви медицински симптоми от употребата на продукта. Също така всички посочени цени включват законното за страната ДДС, освен ако не е посочено друго.

Поръчка на продукти

Всяка поръчка, направена чрез електронния магазин, представлява сключването на договор за продажба от разстояние, както е регламентирано от законодателната рамка на Закон 2251/1994 и измененията, посочени в Президентски указ 131/2003 (Държавен вестник А 116 / 16.05.2003 г.), както и Кодекса за поведение на потребителите за електронната търговия, за което съдържанието може да се запознае. За останалите се прилагат общите разпоредби на Гражданския кодекс, по-специално по отношение на отговорността на дружеството за действителни дефекти и липсата на договорени имоти, съгласно член 534 и следващите. Предпоставка за получаване на валидна поръчка чрез онлайн магазина е правоспособността на потребителя в съответствие с разпоредбите на българския граждански кодекс.
За да направи поръчка, потребителят избира да се абонира в уеб сайта, да предостави необходимата информация, или да направи поръчка като посетител. След това трябва да изберете продуктите и да пристъпите към завършване на поръчката. Поръчката се счита за завършена, когато “потребителят” получи входящо съобщение на посочения от него имейл адрес, потвърждавайки поръчката и всички подробности. “Потребителят” може или да отмени или да коригира поръчката си по време на чакане, като изпрати имейл на имейл адреса.
Телефонните поръчки и тези, които се извършват по електронна поща или по друг начин от социалните медии или от други източници, са предмет на тези условия за ползване, които „потребителите“ са длъжни да знаят, дори и да пускат поръчките си на други източници, различни от www.zetabody.bg.
“Потребителят” има достъп до детайлите от неговата поръчка, както и до детайлите от предишните си поръчки след влизане в онлайн магазина.

Фактуриране на продуктите

Всички цени, изброени на www.zetabody.bg , са цените на дребно, включително законния ДДС. “Фирмата” си запазва правото да предложи по-ниска цена от поръчките за поръчки, за които лицето ще бъде лично информирано чрез техните страници или по имейл. Във всеки случай крайната цена на всяка поръчка ще бъде резултат от таксата върху общата стойност на продуктите с разходите за доставка или други (например разходи за опаковане, разходи за сигурност и т.н., ако съществуват), за които потребителят “Ще бъде информиран незабавно и подробно преди всяка поръчка да бъде завършена. След приключване на процеса на пласиране на всяка поръчка, “потребителят” автоматично декларира, че приема безусловно таксуването си с крайната обща сума, която е възникнала. Завършен се счита поръчка само ако е потвърдена чрез уебсайта www.zetabody.bg и / или изпращане на e-mail. Цената, начислена на “потребителя”, е текущата в момента на поръчката. “Дружеството” си запазва правото да променя цените на своите продукти, но такава промяна няма да повлияе на вече изпълнените поръчки, приети от “Дружеството”. Във всеки случай, “Компанията” си запазва правото да не изпълни една или повече поръчки, в който случай ще възстанови всяка получена / изпратена сума.

Начини на плащане

“Компанията” предоставя на своите потребители методите на плащане, описани в съответната статия на тази страница.

Изпращане на продукти

Доставката на продукта се извършва на пощенския адрес, деклариран от “потребителя” в доставките при подаване на поръчката, в един от наличните начини на доставка, избрани от “потребителя” в процеса на покупка. Фирмата работи с куриерска служба, за да осигури безопасна и бърза доставка на продукти. Компанията полага всички усилия да изпрати продуктите на “потребители” в посочения срок, но в случай на непреодолима сила или закъснение по друга причина Дружеството не носи никаква отговорност. В случай, че дадена мисия е изгубена или пренебрегната, куриерската услуга е отговорност единствено на “потребителя” с данните за доставката, които “компанията” ще достави.

Наличност на продуктите

Продуктите, които се появяват на www.zetabody.bg , са налични . За продукти, които не са налични, ще бъдете информирани от нас за възможната дата на наличност.

Права на интелектуална собственост

Цялото съдържание на електронния магазин www.zetabody.bg , включително отличителните заглавия, знаци, изображения, графики, снимки, рисунки, текстове и др. представляват интелектуалната собственост на “Дружеството” и са защитени съгласно съответните разпоредби на Българското законодателство, европейското право и международни конвенции или интелектуална собственост на трети страни, за които “Дружеството” е лицензирано за собствените си изключителни нужди и за експлоатация на онлайн магазина. Всяко копиране, прехвърляне или създаване на производно произведение, основано на това съдържание или подвеждащо обществеността за реалния доставчик на електронни магазини, е забранено. Възпроизвеждането, повторното публикуване, качването, съобщаването, разпространението или прехвърлянето или по друг начин използването на съдържанието по какъвто и да е начин или за търговски или други цели е разрешено само с предварителното писмено съгласие на “Дружеството” или друг притежател на авторското право. Имената, изображенията, логото и отличителните черти, изброени и описани от онлайн магазина под търговската марка www.zetabody.bg или с продуктите или услугите на “Дружеството” или трети лица, са активи на “Дружеството” или на трети лица съответно, защитени от съответните закони за търговските марки. Тяхното използване в онлайн магазина по никакъв начин не им дава разрешение или право да ги използват от трети лица.

Сайтове и връзки на трети страни

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове на трети страни, които не са собственост на компанията. По същия начин достъпът до Сайта може да се осъществи и чрез връзки, намерени на уебсайтове на трети страни, които са извън контрола на „Компанията“. “Компанията” не гарантира или дава обещание за точността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се в тези уебсайтове, и не поема отговорност за щети или загуби, които могат да бъдат причинени от съдържанието или информацията, съдържаща се в нея. , Всяко позоваване на уеб сайт на трета страна чрез линк на уебсайта на “Компанията” по никакъв начин не означава, че “Дружеството” одобрява или препоръчва безусловно съдържанието или уебсайтовете на трети страни. Също така, “Дружеството” не носи отговорност за интернет излъчвания или за всяка форма на предаване, получена от свързан уебсайт. “Компанията” предоставя тези линкове към своя онлайн магазин само за да улесни използването на електронния магазин, използването им не е задължително за “потребителя” и фактът, че те са взети в онлайн магазина, не означава, че компанията “одобрява” или приемат съдържанието им.

Изключване на отговорност

Информацията, съдържаща се в www.zetabody.bg , е събрана и консултирана с най-голяма грижа. Въпреки това, ние не носим отговорност за тяхната актуалност, точност, пълнота и / или качество. “Дружеството” не дава никаква изрична или подразбираща се гаранция, нито обещава пригодността на елементите на нейната търговия за определена цел. Освен това, “Дружеството” не носи отговорност в случай на липса на някой от продуктите, публикувани на Сайта, но гарантира най-бързото възможно обновяване чрез уебсайта си за липса на достъп. Използването на www.zetabody.bg и получаването на информация е отговорност единствено на “потребителя”. “Компанията” по никакъв начин не носи отговорност за каквито и да било щети, независимо дали са положителни или отрицателни, независимо дали поръчката е изпълнена или не, и че уебсайтът на електронния магазин е неизползваем или не може да го използва, или за щети, причинени от, небрежност на всеки служител или агент, или всяка грешка или пропуск в неговото съдържание. Изключването на отговорността включва и причиняване на щети от предаване на вируси на електронното оборудване на потребителя.

Обезщетение

“Потребителят” се съгласява да обезщети “Компанията”, нейните служители, агенти, доставчици и партньори от трети страни от загуби, разходи, включително разумно възнаграждение. Правни съветници, произтичащи от нарушение на настоящите Общи условия за ползване на Сайта от “Потребителя”.